You are currently viewing Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej – silniejszy głos środowiska senioralnego!

Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej – silniejszy głos środowiska senioralnego!

Rosnąca populacja osób w wieku senioralnym i systemowe zaniedbania w obszarach związanych z ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną wymuszają wprowadzanie skuteczniejszych rozwiązań uwzględniających potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Takim przedsięwzięciem jest nowo powstała Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej.

Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej to pierwsza ogólnopolska inicjatywa służąca szeroko pojętej integracji środowisk zawodowo związanych z holistycznie pojmowaną opieką – zarówno zdrowotną, jak i w obszarze pomocy społecznej, świadczoną w instytucjach oraz w warunkach domowych.

Powstanie Krajowej Izby Managerów Opieki Senioralnej wynikało z dokładnej analizy potrzeb środowiska senioralnego: licznych głosów i ważnych dyskusji, jakie zostały podnoszone podczas konferencji organizowanych przez Krajową Izbę Domów Opieki i Fundację Senior Care. Również podczas wielu wydarzeń branżowych związanych z tematyką szeroko rozumianej opieki senioralnej nasuwał się ważny wniosek, że istnieje potrzeba wzmacniania głosu środowiska senioralnego na forum ogólnopolskim oraz wypracowania modelowego systemu koordynowanej opieki zdrowotnej, połączonej ze wsparciem z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej kierowanej do osób niesamodzielnych lub o ograniczonej samodzielności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Polscy seniorzy wspierani są przez grupę ponad 300 tysięcy osób zatrudnionych w podmiotach i instytucjach związanych z szeroko rozumianą opieką senioralną. Warto podkreślić, że to jedyna grupa zawodowa, która nie posiada swojej jednolitej, pełnej i tożsamej ze specyfiką wykonywanej pracy, reprezentacji. To już ostatnia chwila, aby wspólny głos środowiska uzyskał silną reprezentację na forum ogólnopolskim, mogąc skutecznie sygnalizować i definiować potrzeby zmian w procesach legislacyjnych i decyzyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom powołana została Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej, której celami, zadaniem oraz misją będą m.in.:

  • integracja środowiska zawodowo związanego z szeroko pojmowaną opieką senioralną,
  • kreowanie i wdrażanie dobrych praktyk oraz standardów w holistycznie pojmowanej opiece senioralnej, realizowanej zarówno w instytucjach jak i opiece domowej,
  • szeroko rozumiana reprezentacja środowiska zawodowego przed instytucjami administracji państwowej oraz wszystkimi innymi podmiotami mającymi wpływ na tworzenie rozwiązań koordynowanej opieki senioralnej,
  • opiniowanie i opracowywanie analiz oraz raportów związanych z szeroko rozumianą opieką senioralną w obszarach związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną i w dziedzinach pokrewnych,
  • opracowywanie standardów i wdrażanie dobrych praktyk opiekuńczych,
  • tworzenie spójnego modelu edukacji i kształcenia zawodowego, wynikającego z charakteru i specyfiki w realizacji zadań opiekuńczych, kierowanych do osób w wieku późnej dojrzałości.
  • interdyscyplinarną współpracę w tworzeniu zintegrowanego, skoordynowanego systemu opieki senioralnej wspierającego formułę koordynowanego leczenia w placówkach medycznych.
Krajowa Izba Managerów Opieki
Inauguracyjna Konferencja Programowa. Fot. organizatora

Manager Opieki Senioralnej to pojęcie szerokie, o charakterze interdyscyplinarnym. Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej będzie zrzeszać reprezentantów wszystkich zawodów których działalność kierowana jest do osób w wieku późnej dojrzałości – zarówno w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną, jak i w obszarach pokrewnych.

Głównym celem podejmowanych przez Izbę działań będzie wypracowanie nowoczesnych założeń oraz standardów, wspierających tworzenie systemu opieki senioralnej w formule skoordynowanej – realizowanej zarówno w warunkach instytucjonalnych jak i miejscu zamieszkiwania Podopiecznych przy współpracy z lekarzami rodzinnymi.

W chwili obecnej nasza organizacja dociera ze swoimi działaniami o charakterze informacyjnym oraz edukacyjno-szkoleniowym do szerokiej grupy osób, realizujących swoje zadania zawodowe w ponad 3700 podmiotach w całej Polsce i stale rozszerza krąg swoich działań.

Tworzenie optymalnej polityki senioralnej to dziś wymóg konieczny i pilny o charakterze systemowym, na który powinniśmy mieć istotny wpływ jako środowisko, najbliżej i najmocniej związane z obszarami definiującymi potrzeby osób starszych. Z racji wykonywanej pracy są one doskonale nam znane i potrafimy je fachowo zdiagnozować. Dysponujemy także niezbędnym doświadczeniem oraz znajomością sprawdzonych i skutecznych metod mogących poprawiać istniejące w tym zakresie oczekiwania, postrzegając jednocześnie braki i deficyty – wymagające już teraz pilnych zmian.

Pragniemy, aby Izba stała się swoistą „strefą spotkań” służącą wymianie doświadczeń, dążąc do wypracowania optymalnych standardów oraz dobrych praktyk w obszarze szeroko pojmowanej opieki nad osobami obarczonymi ograniczeniami w samodzielności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych (seniorów). 

Współpraca oraz członkostwo w Izbie zapewni Państwu dostęp do profesjonalnie przygotowanych form wsparcia i pomocy, gwarantujących komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań opiekuńczych.

Zapraszamy zatem Państwa serdecznie do wzajemnej współpracy, celem wspólnego kreowania postulatów oraz wyrażania potrzeb całego środowiska senioralnego, mających realny wpływ na kształtowanie przyszłych rozwiązań.

Udostępnij

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Zapisz się do newslettera!👋

Jeden klik, a jako pierwszy poznasz wartościowe treści

👉 Wsparcie i aktywizacja seniorów

👉Pomysły na zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne

👉Projekty i przedsięwzięcia podnoszące jakość życia osób starszych

Nie bój się spamu! Wysyłam tylko najlepsze treści!

Dodaj komentarz